ZMLUVA

ZMLUVA

o prenájme dopravného prostriedku

v zmysle ustanovenia §630 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka uzavretá medzi:

I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ:         Arnold RIZMAN – RI-CAR,     Havlíčkova 17, 040 01 KOŠICE       mobil:  0905 625 688

IČO: 32 532 032                Banka: V/B – Košice                        web: www.ricar.sk

DIČ:  1030738874              č.účtu:522 2945-512/0200           e-mail:  ricar@szm.sk

Nájomca:             názov – meno jednateľa:        ……………………………………………………………………

sídlo / bydlisko:        ……………………………………………………………………

tel., mobil, fax:       ……………………………………………………………………

IČO, DIČ:       ……………………………………………………………………

Zmluvné strany sa dohodli, že ich spoločný zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, ale obe zmluvné strany sa zhodli v tom, že prioritu majú ustanovenia tejto zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

Prenajímateľ ako vlastník dopravného prostriedku prenecháva touto zmluvou nájomcovi na dočasné užívanie- prenájom dopravný prostriedok:

značka:      …………………………………………                    typ:   ……………………………………………….

ŠPZ:           …………………………………………          rok výroby:  ……………………………………………….

č. motora:   …………………………………………         č. podvozku:  ……………………………………………….

farba:          …………………………………………         zvl. výbava:  ………………………………………………..

 • Dané vozidlo je vybavené zákl. povinnou výbavou v súlade s platnými predpismi,
 • Na automobil je uzavreté povinné zmluvné poistenie/základ – štandárd/ a havarijné poistenie proti  krádeži a poškodeniu  v Slovenskej Republike /nie poistenie osôb a batožiny!!!/.
 • Nájomca je oprávnený užívať dopravný prostriedok iba na území Slovenskej republiky!

Na cestu s dopravným prostriedkom mimo Slovenskej republiky je potrebný výslovný písomný súhlas prenajímateľa!

III.

Doba prenájmu

 1. Prenájom sa uzatvára na dobu určitú.
 2. Prenájom sa začína dňom prevzatia dopr. prostr, t.j. dňa ………………………a končí dňom ………………………     Zodpovednosť nájomcu za dopravný prostriedok začína dňom prevzatia dopravného prostriedku do prenájmu.
 3. Predĺženie obdobia prenájmu sa upravuje novou zmluvou o prenájme.
 4. Predčasné ukončenie prenájmu zo strany nájomcu musí byť oznámené minimálne tri dni pred ukončením nájmu, cena za nájom bude upravená podľa dĺžky trvania nájmu a nájomca stráca nárok na výhodnejšie sadzby z dlhodobého prenájmu.

IV.

Cena za prenájom a platobné podmienky

 1. Cena za prenájom je určená vzájomnou dohodou medzi zmluvnými stranami  vo výške …..€ za každý započatý deň prenájmu t. j ………………………………………………….. ,  Slovom: ………………………………………………………….. eur.
 2. Cenu za prenájom je potrebné uhradiť včas, podľa údajov na vystavenom doklade. V prípade neuhradenia ceny za prenájom v určenom termíne, je prenajímateľ oprávnený nájomcovi účtovať penále vo výške 1% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

V.

Oprávnený vodiči:

Dopravný prostriedok bude/budú používať:

Nájomca nesmie prenechať dopravný prostriedok na užívanie, prevádzkovanie inej osobe, ktorá nie je uvedená v tejto zmluve.

Meno:                             …………………………………………………..                   …………………………………………………..
bydlisko:                        ……………………………………………………                  …………………………………………………..
tel.  číslo:                        ……………………………………………………                  …………………………………………………..

Vod. pr.č:                       ……………………………………………………                  …………………………………………………..

Vyst. kým, dňa:            ……………………………………………………                  …………………………………………………..

Pre skupinu:                  B1,B,AM,

VI.

Podmienky prenájmu

 1. Nájomca sa pri preberaní dopravného prostriedku oboznamuje s jeho technickým stavom, súhlasí s ním a preberá ho do prenájmu
 2. Nájomca je povinný užívať dopravný prostriedok spôsobom a na účel, na ktorý je svojou povahou určený (preprava osôb, batožín a podobne a pri jeho používaní dodržiavať záväzné zásady a technické podmienky pre jeho obsluhu údržbu. Nie je dovolené  ťahanie (na lane a pod.) akéhokoľvek vozidla alebo prívesu.
 3. Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy prenajímateľovi zaplatí: všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami, diaľničnými poplatkami, alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi alebo prenajímateľovi počas trvania prenájmu vozidla.
 4. Nájomca je povinný ochraňovať záujmy prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty, poškodenia vozidla tým že:  nahlási každú poistnú udalosť (nehoda, krádež, poškodenie vozidla) bez omeškania (ihneď!) prenajímateľovi a každú dopravnú nehodu bez omeškania nechá prešetriť policajnými orgánmi,  zistí si mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov nehody) a svedkov,  neuzná svoju zodpovednosť  a nedá žiadnej zainteresovanej osobe peniaze,  neopustí vozidlo bez toho aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie.
 5. V prípade poistnej udalosti je nájomca povinný do 24 hodín vyplniť hlásenie o incidente (nehode) pre prenajímateľa, nesmie nemeniť stav spôsobený škodou, pokiaľ nie je poisťovňou vyšetrená, to však neplatí, ak je táto zmena nevyhnutná z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov.
 6. Na nájomcu sa prenáša, ale len v prípade poistnej udalosti zavinenej nájomcom spoluúčasť vo výške 10% zo spôsobenej škody.
 7. Na nájomcu sa prenáša súčasne aj zodpovednosť v plnej výške za krátenie- zníženie plnenia (najviac o 60%) pri poistnej udalosti v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu, omamných látok, ak k poistnej udalosti došlo z dôvodu hrubého porušenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách (napr. nedanie prednosti v jazde, jazda na červené svetlo, neprimeraná rýchlosť jazdy, jazda v protismere, atď.).
 8. Nájomca si je vedomý, že havarijné poistenie sa nevzťahuje na poistnú udalosť ku ktorej došlo po dni dohodnutom na  vrátenie vozidla a k jeho vráteniu nedošlo, alebo ak bolo použité pri páchaní trestnej činnosti, alebo ak sa vozidlo nachádzalo v inej krajine ako bolo v zmluve dohodnuté.  Nájomca v týchto prípadoch je v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči prenajímateľovi lebo škody takto spôsobené  nie sú kryté poistnou zmluvou.
 9. Nájomca nesmie ponechať bez dozoru v dopravnom prostriedku predovšetkým doklady, kľúče či ovládače zabezpečovacieho zariadenia a taktiež vozidlo bez dozoru bude vždy zamknuté. Zanedbaním týchto skutočností nájomca prenáša na seba zodpovednosť a úhradu za možné škody /neplnenie poistného alebo zníženie poistného plnenia/, ktoré by za takýchto okolností vznikli. V prípade straty uvedených súčastí od dopravného prostriedku nájomca musí uhradiť náklady spojené s ich opätovným nadobudnutím. Náhrada za stratu dokladov je 200Eur – za stratu kľúča od vozidla 160Eur.
 10. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prekontrolovať technický. stav dopravného prostriedku,(najmä pri dlhodobom prenájme) a vykonať na ňom nutnú prevádzkovú údržbu v potrebnom rozsahu.
 11. Nájomca je povinný po uplynutí doby prenájmu, prípadne po ukončení prenájmu z dôvodu výpovede zmluvy, alebo po ukončení nájmu z dôvodu havárie zapríčinenej nájomcom, odovzdať dopravný prostriedok prenajímateľovi na adrese prenajímateľa, uvedenej v tejto zmluve. Náklady na dopravenie prenajatého dopravného prostriedku na túto adresu znáša nájomca.
 12. Dopravný prostriedok musí byť odovzdaný v stave, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu. Škody na dopravnom prostriedku nad rámec bežného opotrebenia do výšky 100Eur (nespadajú do poistného krytia)  zapríčinené počas trvania nájmu uhradí nájomca pri vrátení vozidla. S dopravným prostriedkom musia byť odovzdané príslušné doklady, kľúče a ostatné náležitosti, ktoré boli nájomcovi odovzdané pri podpise tejto zmluvy.
 13. Ak nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok, môže mu prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.

Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností, je podstatným porušením zmluvy a zakladá právo prenajímateľovi na okamžité odstúpenie od zmluvy, ako aj právo na náhradu vzniknutej škody.

VII.

Zánik zmluvy

 1. Platnosť tejto zmluvy končí dňom uvedeným v odst. III tejto zmluvy alebo odstúpením jednej zo zmluvných strán.
 2. Nájomca je oprávnený predčasne odstúpiť od tejto zmluvu len po obojstranne odsúhlasenej dohode medzi oboma zmluvnými stranami.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že prenajímateľ príjme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo škodám spôsobeným chybou alebo mechanickou poruchou prenajatého vozidla a ďalším následným stratám alebo škodám, nebude za žiadne takéto straty ani škody zodpovedný.
 2. Túto zmluvu je možné meniť len oboma zmluvnými stranami odsúhlasenými písomnými dodatkami k tejto zmluve.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z nich má povahu prvopisu a po jednom z nich obdrží každá zo zmluvných strán.

V Košiciach, dňa:  …………………………………….

 

……………………………………………..                                         ………………………………………………….

podpis nájomcu                                                                           podpis prenajímateľa